Algemene voorwaarden van online verkoop

Kunst. 1) Toepassingsgebied van de Algemene Verkoopvoorwaarden - Onderwerp van de Verkoop

1.1) Deze Algemene verkoopvoorwaarden (de “ Voorwaarden ”) maken integraal deel uit van elk verkoopcontract (het “ Contract ”) dat:  

 1.          geëxecuteerd tussen Lilibay di Venezia Antonella Valentina & C. S .EEN .S, met statutaire zetel in Via Roma 185, 91025 Marsala (TP), Italië, belastingwetboek en btw-nr. 02653280814 (de “ Verkoper ”) en een consumentgebruiker van de website https://www.lilibay.com (de “ Koper ”);
 2.         uitgevoerd in overeenstemming met artikel 2 hieronder; en
 3.  als onderwerp, de aankoop, via de website https://www.lilibay.com (de " Website "), van producten die daarop te koop worden aangeboden (hierna gezamenlijk de " Producten " genoemd).

Het is duidelijk dat: (een) deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van diensten en/of de verkoop van producten door derden, anders dan de Verkoper, die via de Website toegankelijk zijn via links, banners of andere hypertextlinks, en (B) de Verkoper is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door dergelijke derden waarnaar wordt verwezen in (a) hierboven, of voor eventuele contractuele of niet-contractuele relaties tussen de gebruikers van de Website en dergelijke derden.

1.2) Elk Contract is uitsluitend van toepassing op de specifieke Producten waarnaar daarin wordt verwezen en sluit de levering van andere Producten, koopwaar en/of diensten uit.

De producten worden vervaardigd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving, daarom is de koper als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de producten in andere landen dan Italië, elke aansprakelijkheid van de kant van de verkoper, inclusief aansprakelijkheid voor schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Koper verklaart de kenmerken van de Producten en de verstrekte instructies en waarschuwingen met betrekking tot het redelijkerwijs voorzienbare gebruik van de bovengenoemde Producten te hebben gelezen en begrepen door middel van hun presentatie/illustratie op de Website. Verder verklaart de Koper dat hij/zij bij zijn/haar gebruik van de Producten de instructies en waarschuwingen zal opvolgen die zijn vermeld op de Producten zelf en/of op de verpakking waarin de Producten worden geleverd.

Kunst. 2) Totstandkoming en inwerkingtreding van het Contract

2.1) De officiële taal van het contract is Italiaans. Het Contract is bindend voor de partijen vanaf het moment dat beide partijen het hebben aanvaard. Het Contract treedt in ieder geval in werking op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1.  het invoegen door de Koper van alle gegevens die zijn gevraagd tijdens het aankoopproces van de Producten, waarbij de Site een samenvatting zal geven van: deze Voorwaarden; de essentiële kenmerken van elk besteld Product en de bijbehorende prijs (inclusief alle toepasselijke belastingen en heffingen); de betalingswijze die de Koper kan gebruiken voor de aankoop van elk Product; de wijze van levering van de gekochte Producten; de kosten van bezorging; de voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht van de Koper en de methoden en toepasselijke termijnen voor het retourneren van de gekochte Producten, (de "Bestelling");
 2.  deze Voorwaarden, evenals alle verdere informatie waarnaar via links in deze Voorwaarden wordt verwezen, zijn gelezen en aanvaard door de Koper door " aanwijzen en klikken " (houd er rekening mee dat het mogelijk is om een kopie van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken, ook beschikbaar in de Algemene verkoopvoorwaarden gedeelte van de Website);
 3.  de Verkoper de Bestelling elektronisch heeft ontvangen van de Koper;

D. de Verkoper heeft de Bestelling van de Koper aanvaard, onverminderd de bepalingen van de artikelen 2.2 en 5.

Onverminderd de bepalingen van artikel 11 hieronder, de Bestelling wordt gearchiveerd in de elektronische database van de Verkoper voor de periode die nodig is voor de levering van bestellingen, en in ieder geval zoals vereist door de wet; de Koper heeft toegang tot zijn/haar Bestelling door de Mijn bestellingen (indien geregistreerd) of Gasttracking (indien niet geregistreerd) sectie(s) van de Website.

Bovendien verklaart de Koper, behoudens het bepaalde in artikel 11 hieronder, volledig op de hoogte te zijn van alle verdere informatie in de Privacyverklaring en in de Gebruiksvoorwaarden onderdelen van de Website op het moment dat de Voorwaarden zijn geaccepteerd.

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2.2 en 5 hieronder, zal de Verkoper, zodra het Contract is aangegaan, een ontvangstbewijs met betrekking tot de aankooporder per e-mail naar de Koper sturen op het door deze laatste opgegeven adres, een samenvatting van de informatie in de Bestelling (met betrekking tot de voorwaarden die van toepassing zijn op het Contract, informatie over de essentiële kenmerken van de verkochte Producten, gedetailleerde aanduidingen met betrekking tot de prijs, betalingswijzen, herroepingsrecht, leveringskosten en toepasselijke belastingen en heffingen) .

2.2) De De Verkoper behoudt zich het recht voor om inkooporders die zijn gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 2.1 hierboven niet uit te voeren in het geval dat: een) de Verkoper heeft geen betaling voor de Producten ontvangen; B) de door Koper in de Bestelling ingevulde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn en/of; C) de door Koper bestelde Producten niet (zelfs tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

De Verkoper heeft in ieder geval het recht om inkooporders die zijn gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 2.1 hierboven, niet uit te voeren.

Bewaar voor het evenement vermeld bij punt C) hierboven, zullen de bedragen die door de koper zijn betaald met betrekking tot inkooporders die niet door de verkoper zijn uitgevoerd, worden terugbetaald aan de creditcard, prepaid creditcard of Paypal-account die door de Koper wordt gebruikt om betalingen voor dergelijke bestellingen te doen.

Kunst. 3) Prijs - Betaling van Prijs - Kosten, belastingen en heffingen

3.1) Onverminderd de bepalingen van artikel 3.3 hieronder, omvat de prijs van de Producten zoals vermeld in de Bestelling alle toepasselijke kosten, belastingen en heffingen.

3.2) Alle kosten, belastingen en heffingen zijn uitsluitend voor rekening van de Koper.

3.3) Eventuele invoerbelastingen en/of douanerechten voorzien door de wetten van de Staat waar de Producten worden geleverd (in overeenstemming met de aanwijzingen die door de Koper zijn verstrekt tijdens de aankoopprocedure) worden niet vermeld in de Bestelling en zijn uitsluitend voor rekening van de Koper die de desbetreffende betalingen zal verrichten op het moment van levering van de gekochte Producten.

3.4) Betaling van de prijs voor de Producten kan door de Koper alleen worden gedaan via creditcard, prepaid creditcard of Paypal, waarvan de details door de Koper moeten worden verstrekt bij het voltooien van de Bestelling en in overeenstemming met de instructies die door de Verkoper zijn verstrekt.

De verstrekte relevante financiële informatie (bijvoorbeeld het nummer van de creditcard of de vervaldatum) wordt gecodeerd en doorgestuurd naar de banken die elektronische betaaldiensten op afstand aanbieden, op een manier dat derden geen toegang krijgen. De bovengenoemde informatie zal ook uitsluitend door de Verkoper worden gebruikt om de procedure met betrekking tot de betaling van de Producten te voltooien, om eventuele terugbetalingen uit te voeren wanneer de Verkoper de bestelde Producten niet heeft geleverd of wanneer de Producten door de Koper worden geretourneerd na de uitoefening van zijn/haar herroepingsrecht krachtens artikel 5 hieronder, of wanneer dit nodig is om fraude op de website te voorkomen of om de politie op de hoogte te stellen.

Kunst. 4) Leveringsvoorwaarden - Verpakking

4.1) Onverminderd de bepalingen van artikel 8 hieronder, de levering van de Producten zal worden uitgevoerd door middel van een koeriersdienst en in overeenstemming met het leveringsschema dat in de Bestelling is uiteengezet (waarbij ook het aantal dagen voor levering zal worden vermeld).

4.2) De Producten die door de Koper zijn besteld, zullen door de Verkoper aan de Koper worden geleverd in een verpakking die in overeenstemming is met de normale industriële praktijk.

Kunst. 5) Herroepingsrecht van de koper

5.1) De Koper kan zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de via de Website gekochte Producten. De Koper kan zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen door een mededeling te sturen waarmee de Koper uitdrukkelijk verklaart het Contract in te trekken, naar het e-mailadres van de Verkoper (info@lilibay.com) of door middel van het contactformulier op de Website.

De Producten moeten binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum van ontvangst aan de Verkoper worden geretourneerd.

De enige kosten die de Koper moet maken om zijn/haar herroepingsrecht uit hoofde van dit artikel 5 uit te oefenen, zijn de directe kosten die verband houden met het terugzenden van de Producten naar de Verkoper, op het adres dat uitdrukkelijk door de Verkoper wordt aangegeven aan de koper.

5.2) Het herroepingsrecht van de Koper wordt geacht correct te zijn uitgeoefend indien de Koper aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 • de mededeling over het intrekken van het Contract correct naar de Verkoper is verzonden;
 • de Producten zijn teruggestuurd naar het adres dat uitdrukkelijk door de Verkoper is opgegeven;
 • de geretourneerde Producten worden in één keer aan de Verkoper geretourneerd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om Producten in dezelfde Bestelling die afzonderlijk zijn geretourneerd, niet te accepteren
 • de Producten zijn niet uitgepakt en in geen geval gebruikt, gewijzigd en/of beschadigd;
 • identificatielabels zijn nog steeds in hun originele zegels voor eenmalig gebruik aan de Producten bevestigd;
 • de Producten worden geretourneerd in de originele verpakking; en
 • de Verkoper ontvangt de Producten binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop de Koper ze heeft ontvangen.

5.3) Indien de koper zijn/haar herroepingsrecht heeft uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 5.2 hierboven, zal de verkoper de totale prijs van de gekochte producten , inclusief verzendkosten (onverminderd het recht van de verkoper om extra kosten in de het geval dat de koper tijdens de bestelprocedure een duurdere verzendservice heeft gekozen dan de goedkoopste service), naar de creditcard, prepaid creditcard of Paypal-account die door de Koper wordt gebruikt om dergelijke Producten te betalen volgens artikel 3.4 hierboven.

In het bijzonder, zodra de verkoper de goederen van de koper heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of aan alle vereisten van artikel 5.2 hierboven is voldaan: (I) de Koper ontvangt via e-mail, op het door hem/haar tijdens de aankoopprocedure opgegeven adres, een bevestiging van acceptatie van de geretourneerde goederen; en (ii) zal de verkoper procedures starten om de aankoopprijs aan de koper terug te betalen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop de verkoper kennis heeft genomen van de uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, met uitzondering van het recht van laatstgenoemde om de overeenkomst op te schorten. terugbetaling totdat de Producten zijn geretourneerd. Het is duidelijk dat de werkelijke hoeveelheid tijd om de bedragen die door de Koper zijn betaald voor de aankoop van de Producten opnieuw te crediteren of terug te betalen, afhangt van het type creditcard/betaalkaart dat wordt gebruikt.

Het is verder te verstaan dat: (een) de datum van creditering van de terugbetaling zal dezelfde zijn als de debetdatum en bijgevolg zal de Koper geen verlies lijden in termen van bankrente; en (b) in het geval dat de gegevens van de persoon die in de Bestelling is aangegeven als de ontvanger van de Producten niet overeenkomen met de gegevens van de persoon die de Producten heeft betaald, zal de Verkoper de aankoopprijs terugbetalen aan de persoon die de betaling heeft uitgevoerd.

5.4) Wanneer de koper het herroepingsrecht van de koper niet heeft uitgeoefend in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 5.2 hierboven, en de retourzending van de goederen niet kan worden geaccepteerd, omdat deze niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, de Verkoper zal de Koper hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het adres dat door hem/haar tijdens de aankoopprocedure is opgegeven. In dit geval kan de koper ervoor kiezen (deze beslissing naar behoren via e-mail aan de verkoper mee te delen) om de gekochte producten op eigen kosten aan hem/haar te laten retourneren, of, als de koper niet zo geïnteresseerd is, de verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten en het voor de aankoop daarvan betaalde bedrag te behouden.

Kunst. 6) Producten Garantie:

6.1) Ten aanzien van eventuele gebreken aan de Producten geldt uitsluitend een garantie bestaande uit ofwel de reparatie ofwel de vervanging van de Producten; genoemde garantie loopt voor een periode van:

a) 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van levering van de Producten in het geval dat de Koper de Producten heeft gekocht als een professionele exploitant, met vermelding van een btw-nummer;

b) 24 (vierentwintig) maanden vanaf de datum van levering van de Producten in het geval dat de Koper de Producten als particuliere consument heeft gekocht.

6.2) De garantie bestaat uit: (I) bij de reparatie of vervanging van de Producten, op kosten van de Verkoper (met dien verstande dat alle verzendkosten met betrekking tot het garantiebeheer voor Producten die buiten het grondgebied van de Europese Unie worden verkocht uitsluitend door de Koper worden gedragen) of; (ii) wanneer de reparatie en/of de vervanging van de Producten onmogelijk of buitengewoon belastend is voor de Verkoper, een passende verlaging van de aankoopprijs of de beëindiging van het Contract (indien de mate van non-conformiteit van de Producten zodanig is dat een verlaging van de aankoopprijs onaanvaardbaar maken). Verdere schade is uitgesloten van deze garantie.

Onverminderd het bovenstaande kan de Koper, naar zijn/haar keuze, een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van het Contract vragen indien:

 1.  de Verkoper de defecte Producten niet binnen 90 (negentig) dagen na zijn/haar verzoek heeft gerepareerd of vervangen; of
 2.  de eerder uitgevoerde reparatie of vervanging voor de Koper aanzienlijke ongemakken heeft veroorzaakt.

De Verkoper zal de Producten binnen de kortst mogelijke tijd repareren of vervangen, dit moet van geval tot geval worden bepaald, en de Verkoper behoudt zich het recht voor om de terugzending van de Producten en/of de vervangen defecte onderdelen te vragen.

Bij het bepalen van de hoogte van de prijsvermindering of het terug te betalen bedrag zal rekening worden gehouden met het gebruik van de Producten.

Een klein gebrek, dat niet mogelijk of te belastend is om te herstellen of te vervangen, geeft geen recht op ontbinding van het Contract.

6.3) De garantie is onderworpen aan het feit dat de koper de verkoper, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 hieronder, binnen 8 (acht) dagen na ontdekking van het specifieke defect naar behoren op de hoogte stelt (bij gebreke waarvan de koper zijn/haar rechten onder de garantie met betrekking tot de garantie) en is ook onderworpen aan het uitdrukkelijke verzoek van de koper aan de verkoper, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 9 hieronder, om assistentie te verlenen in het kader van de garantie.

6.4) De garantie is niet van toepassing op normale slijtage van de Producten en in ieder geval verliest de garantie elk effect indien: (I) enige wijziging aan de Producten; (ii) enig gebruik van de Producten is gemaakt op een andere manier dan waarvoor het bedoeld is; (iii) de Verkoper controleert of er geen gebreken zijn in de Producten.

Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud en/of enig gedrag of handelen dat niet in overeenstemming is met de door Verkoper en op de Website verstrekte instructies en waarschuwingen, op de Producten zelf en/of of op de verpakking waarin de Producten worden geleverd.

Kunst. 7) Verplichtingen van de koper

7.1) De Koper is verplicht om de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht te nemen en geen gebruik te maken, zelfs niet na de beëindiging van het Contract, van alle technische of commerciële informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, documentatie, catalogi, handleidingen,  Veelgestelde vragen, productcodes, prijslijsten en correspondentie, hierna “ Informatie ” genoemd, ontvangen van de Verkoper of in ieder geval vernomen tijdens de uitvoering van het Contract of tijdens het plaatsen van de bestelling via internet.

7.2) Het is wel te verstaan dat toegang tot de Informatie geen recht geeft aan de Koper op de Informatie; elke overdracht van rechten op of in de Informatie, zij het door middel van een licentie of een andere titel of vorm, wordt aldus uitgesloten.

7.3 In rekening houdend met de voorwaarden van artikel 7.1 hierboven, zal de koper de informatie op geen enkele manier dupliceren, openbaar maken of gebruiken voor het uitvoeren of laten uitvoeren, hetzij direct of indirect, op zijn/haar eigen manier, door middel van van of namens derden, elke activiteit die in of mogelijk in concurrentie is met de activiteit van de Verkoper (zelfs na de beëindiging van het Contract met de Verkoper).

Kunst. 8) Overmacht

8.1) Onder overmacht wordt verstaan elke handeling of gebeurtenis die onvoorzienbaar is, buiten de wil of controle van de partijen ligt en waarvoor geen tijdige oplossing kan worden gevonden (zoals bijvoorbeeld oorlogshandelingen, zelfs indien niet aangegeven, embargo , oproer, opstand, epidemie, brand, sabotage, natuurramp, handelingen of voorzieningen van overheidsinstanties, stakingen georganiseerd door categoriespecifieke vakbonden, onvermogen om grondstoffen, uitrusting, brandstof, energie, componenten, arbeid of transport te verkrijgen).

8.2) Wanneer zich een geval van overmacht voordoet dat een van beide partijen verhindert om haar verplichtingen hieronder na te komen, wordt de tijd voor de betrokken partij om haar verplichtingen na te komen automatisch verlengd met een periode die overeenkomt met de duur van de gebeurtenis van overmacht, zonder dat deze partij enige schadevergoeding (inclusief forfaitaire schadevergoeding) verschuldigd is, behoudens de verplichting van de Koper om de verschuldigde bedragen te betalen bij wijze van prijs, waarvoor de contractueel overeengekomen vervaldata onverminderd van kracht blijven .

8.3) Op de Als zich een geval van overmacht voordoet, hebben beide partijen het recht om het Contract te beëindigen wanneer de duur van het geval van overmacht een redelijk aanvaardbare termijn overschrijdt in het licht van de belangen van beide partijen.

Kunst. 9) Mededelingen

9.1) Alle kennisgevingen die krachtens het Contract moeten worden gedaan, evenals alle kennisgevingen die de partijen hierbij doen tijdens de uitvoering van het Contract, zullen zonder uitzondering schriftelijk zijn ("schriftelijk" wordt geacht ook e-mails te omvatten).

9.2) Dergelijke kennisgevingen zijn van kracht op het moment dat ze zijn afgeleverd op het adres (inclusief elk mogelijk e-mailadres) van de andere partij. Bij eventuele adreswijzigingen zullen partijen hiervan de andere partij onverwijld op de hoogte stellen.

Kunst. 10) Toepasselijk recht - jurisdictie

10.1) Deze voorwaarden en het contract worden beheerst door het Italiaanse recht .

10.2) Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract zullen worden beslecht door de rechtbanken van de bevoegde jurisdictie van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper is gevestigd. Niettegenstaande het voorgaande kan de Verkoper een vordering tegen de Koper instellen bij elke rechtbank die jurisdictie heeft over de Koper.

Kunst. 11) Informatieve opmerking over de behandeling van persoonsgegevens

11.1) In het kader van de Italiaanse regelgeving met betrekking tot de behandeling en/of het gebruik van persoonsgegevens deelt de Verkoper de Koper hierbij mee dat de persoonsgegevens (persoonlijke, fiscale en financiële gegevens) van de rechtspersonen die een relatie aangaan met de Verkoper, naast de persoonlijke gegevens van de personen die namens hen handelen, worden verzameld, geregistreerd, opnieuw besteld, in het geheugen opgeslagen en verwerkt voor administratieve/boekhoudkundige doeleinden. Dergelijke doeleinden hebben met name betrekking op de volgende activiteiten: het beheer van bestellingen en facturen; het sluiten van eventuele overeenkomsten (waaronder overeenkomsten ter verzekering van het krediet van de verkoper jegens de koper en overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van dat krediet); het beheer van leveranciers; de uitvoering van contractuele verplichtingen en andere wettelijke verplichtingen. De bovengenoemde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en verzameld. Alle verdere informatie met betrekking tot de behandeling en/of het gebruik van de bovengenoemde persoonsgegevens door de Verkoper is beschikbaar op de Privacyverklaring van de Website; de Koper verklaart op het moment van aanvaarding van deze Voorwaarden volledig kennis te hebben genomen van deze informatie.

11.2) De voorwaarden van dit artikel 11 worden beschouwd als een geldige informatieve noot in de zin van en in overeenstemming met de bovengenoemde voorschriften en de koper verklaart hierbij akkoord te gaan met de behandeling en/of het gebruik van de bovenstaande gegevens door de verkoper voor alle doeleinden voorzien door de wet. Koper verklaart voorts volledig op de hoogte te zijn van de tekst van artikel 13 van wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 in verband met “ de rechten van de belanghebbende ”.

                                                                                                                                     

***

In overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1341 van het Italiaanse burgerlijk wetboek heeft de koper, na het lezen van elke clausule van deze voorwaarden en de clausules van artikel 1 ( Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden; onderwerp van de levering ), 3 (Belastingen, heffingen en/of douanerechten ten laste van de Koper), 5 (Uitoefening van het herroepingsrecht van de Koper), 6 (Voorwaarden van de garantie), 9 (Berichten), 10 (Toepasselijk recht - Jurisdictie ), 11 ( Informatieve opmerking met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens), verklaart deze algemene voorwaarden en de specifiek herlezen clausules integraal te aanvaarden.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.